Lotto – Summer i Axolotl, 2 premiery jednocześnie!

przez | 31 sierpnia, 2023

TAK! Dwie płyty LOTTO ukazują się równocześnie!
TAK! Dwie różne płyty LOTTO ukazują się równocześnie!
TAK! Dwie kompletnie różne płyty LOTTO ukazują się równocześnie!
TAK! Dwie kompletnie różne płyty LOTTO ukazują się równocześnie w Gusstaff Records i Don’t Sit On My Vinyl!
Trio Lotto tworzą: Łukasz Rychlicki (Kristen), Mike Majkowski (Hailu Mergia Trio, Oren Ambarchi Hubris) i Paweł Szpura (Hera, Wovoka).
Wydając teraz jednocześnie dwa całkowicie różne materiały mogą wywołać niemałe zakłopotanie zarówno u słuchaczy jak i wśród chętnych do szufladkowania i definiowania dziennikarzy czy blogerów…

Artist: LOTTO

Title: Summer
Format: CD (GRAM2312) / LP clear limited (SIT 553) / LP black (un)limited
Title: Axolotl
Format: CD (GRAM2313) / LP clear limited (SIT 216) / LP black (un)limited
Release date: 22.09.2023
Preorder starts 04.09.2023 at 10:17 AM on www.sklep.gusstaff.com
SUMMER
W maju 2022 Lotto występowało w warszawskim klubie Spatif i właśnie ten koncert dał impuls do powstania płyty Summer. W tamtym okresie zespół był znany z grania dość ekstremalnych dźwięków, instrumentarium było całkowicie elektryczne, uzupełniane syntezatorami, a perkusja przetworzona. To konsekwencja brzmienia zawartego na wydanej wcześniej płycie – Hours After. Przed samym występem w Spatifie muzycy postanowili przeprowadzić radykalne zmiany, czyli coś, co już wcześniej w historii zespołu zdarzało się dość często. Zamiast znów grać bardzo głośną i intensywną muzykę, czyli taką, jakiej spodziewała się publiczność, Lotto zagrało wyciszony koncert, ze stonowaną, stojącą, niepokojącą muzyką, momentami na granicy ciszy. Instrumentarium bardzo się uprościło, akustyczna perkusja, kontrabas i gitara – jako jedyny elektryczny instrument. Koncert wypadł na tyle dobrze, że zespół postanowił zarejestrować podobną muzykę w studio. Aby uchwycić adekwatny klimat, potrzebne było odpowiednie pomieszczenie, inne od sterylnych, wygłuszonych, sal studyjnych. Wybór padł na teatr Kana w Szczecinie, czyli miejsce znane zespołowi, ponieważ wcześniej dwukrotnie tam występował. Duża sala z naturalnym pogłosem, nadawała się do klimatu muzyki bardzo dobrze. W nagraniu słychać też odgłosy otoczenia, np. życie z sąsiadujących biur czy odgłosy klatki schodowej. Realizatorem nagrań został przyjaciel zespołu, wydawca płyty Hours After, Filip Marcinkowski. Dwudniowa sesja przypadła na rekordowe upały tamtego roku, co oddawało duszną atmosferę muzyki. Po otwarciu bramy teatru uderzała silna fala gorąca. Ani noc, ani ranek nie dawały wytchnienia. Miasto uśpione, stojące, z duszną i niepokojącą atmosferą, jakby za chwilę miało się wydarzyć coś dziwnego. Taka też jest mniej więcej muzyka na płycie Summer. Za miks i mastering odpowiedzialny jest mieszkający w Australii Joe Talia, znany ze współpracy min. z takimi muzykami jak Oren Ambarchi czy Jim O’Rourke.
AXOLOTL
Podstawowe ślady do płyty Axolotl zostały zarejestrowane w pierwszych dniach października 2021 roku w Szczecinie, a realizatorem nagrań był Adam Sołtysik (Dynasonic). Podczas tej sesji zespół postanowił pójść najdalej jeśli chodzi o radykalizm brzmienia. Na płycie w zasadzie nie pojawiają się pierwotne instrumenty z których muzycy byliby znani. Podstawą całości była elektronika, nie ma w ogóle gitary basowej czy kontrabasu, gitara pojawia się w jednym momencie, a perkusja jest albo przetworzona, z pogłosami albo zastąpiona przez automat perkusyjny. Istotnym tym razem było, aby uchwycić brzmienie oderwane od własnych przyzwyczajeń i nie do końca kojarzone z Lotto, co wymagało od muzyków dużej wyobraźni. Sama sesja przypadła na dość trudny moment dla zespołu, który był świeżo po wyczerpującej, pechowej trasie. To zmęczenie i rodzaj pewnej rezygnacji, czy apokaliptyczny klimat słychać w nagranej muzyce. Na płycie pojawiają się głosy, co także jest nietypowe. W Dogs in the Distance śpiewa Lazy Dolphin, natomiast w South of the Sun – Antonina Nowacka, a w paru momentach słyszalny jest głos Majka Majkowskiego, który gra też na flecie. Na flecie shakuhachi w dwóch momentach gra Emil Pietrzyk. Płytę zmiksował Paweł Szpura. Za mastering odpowiedzialny jest mieszkający w Australii Joe Talia, znany ze współpracy min. z takimi muzykami jak Oren Ambarchi czy Jim O’Rourke.
===========
ENG:
YES! Two records of Lotto will be released simultaneously!
YES! Two different records of Lotto will be released simultaneously!
YES! Two completely different records of Lotto will be released simultaneously!
YES! Two completely different records of Lotto will be released simultaneously at Gusstaff Records and Don’t Sit On My Vinyl.
The Lotto trio consists of: Łukasz Rychlicki (Kristen), Mike Majkowski (Hailu Mergia Trio, Oren Ambarchi Hubris) and Paweł Szpura (Hera, Wovoka).
By publishing two completely different materials at the same time, they can cause considerable embarrassment to listeners and journalists or bloggers willing to pigeonhole and define them.
SUMMER
In May 2022, Lotto performed at the Spatif club in Warsaw and it was this concert that gave the impetus to the creation of the Summer album. At that time, the band was known for playing quite extreme sounds, the instrumentation was all electric, supplemented with synthesizers, and the drums were processed. This was a consequence of the sound contained on the previously released album – Hours After. Before the performance in Spatif, the musicians decided to make radical changes, something that had happened quite often in the history of the band. Instead of playing very loud and intense music again, which is what the audience expected, Lotto played a muted concert, with subdued, stagnant, disturbing music, at times on the verge of silence. Instrumentation had become much simpler, acoustic drums, double bass and guitar – as the only electric instrument. The concert went so well that the band decided to record similar music in the studio. In order to capture the appropriate atmosphere, a suitable room was needed, different from sterile, soundproofed studio rooms. The choice was the Kana Theater in Szczecin, a place known to the group, as they had performed there twice before. The large hall with natural reverberation suited the music climate very well. In the recording you can also hear ambient noises, e.g. life from neighboring offices or the sounds from the stairwell. Filip Marcinkowski, the band’s friend, publisher of the Hours After album, became the recording engineer. The two-day session fell on record-breaking heat that year, the stifling atmosphere reflected in the music. After opening the theater gates, a strong heat wave hit. Neither night nor morning gave respite. A dormant city, standing still, with a stuffy and disturbing atmosphere, as if something strange was about to happen. This is more or less the music on the Summer album. Joe Talia, who lives in Australia and is known for his cooperation with, among others, musicians such as Oren Ambarchi and Jim O’Rourke, is responsible for mixing and mastering.
AXOLOTL
The basic tracks for the Axolotl album were recorded at the end of September 2021 in Szczecin, and the recording engineer was Adam Sołtysik (Dynasonic). During the session, the band decided to go for a radical sound. The album basically does not feature the musicians’ primary instruments. The basis for the whole is electronic instruments. There is no bass guitar or double bass at all, electric guitar only appears in one moment, and the drums are either processed or replaced by a drum machine. It was important this time to capture a sound detached from their own habits and not entirely associated with Lotto, which required a lot of imagination from the musicians. The session itself came at a rather difficult time for the band, which was fresh from a grueling, ill-fated tour. Fatigue and a kind of resignation, or apocalyptic atmosphere can be heard in the recorded music. Voices appear on the album, which is also unusual. In 'Dogs in the Distance,’ Lazy Dolphin sings, while in 'South of the Sun,’ it’s Antonina Nowacka, and in a few moments the voice of Mike Majkowski, who also contributes on recorder, can be heard. Emil Pietrzyk appears on the Japanese shakuhachi flute. The album was mixed by Paweł Szpura. Joe Talia, who lives in Australia and is known for his cooperation with, among others, musicians such as Oren Ambarchi and Jim O’Rourke, is responsible for mastering.